Stolab Möbel ABs uppförandekod  

Vår historia

Vi tillverkar möbler i Smålandsstenar och Hyssna under varumärkena Stolab och Albin. Tillsammans har vi över tvåhundra års erfarenhet av att leverera massiva trämöbler av hög kvalité. Tiden har gett oss ett fantastiskt perspektiv och insikt i vad hållbarhet egentligen innebär. Tiden har också gjort att vi genom åren samlat på oss en unik kunskap och erfarenhet kring möbeltillverkning. När denna yrkeskunskap slår följe med framstående formgivares kunskap, känsla och respekt. Då har vi de bästa förutsättningar att med stolthet tillverka och leverera möbler som ger stora värden för dig som kund. Vi är ett jordnära företag med korta beslutsvägar där det personliga engagemanget är viktigt. Vi tillverkar våra möbler i moderna produktionsanläggningar där automation är en naturlig del i vår utveckling.

 

Vår affärsidé 

Under varumärket Stolab sätter vi standarden för morgondagen klassiker genom vår djupa kunskap om och långa erfarenhet av trä som material, och vi producerar vackra trämöbler som håller i flera generationer. Våra möbler skapar igenkänning men med en modern karaktär i form och detaljer. Vi utvecklar och producerar våra produkter med målet att de ska hålla i flera generationer där våra principer genomsyrar hela verksamheten.

Under varumärket Albin strävar vi efter trygghet i alla led. Med omsorg i första hand om människan, men också i varje detalj, skapar vi funktionella och vackra möbler för hälsosamma och trivsamma miljöer i vår nisch. Med vår expertkunskap och långa erfarenhet tillverkar vi möbler med fokus på vård-, omsorgs- och kyrkomiljöer. Vi utvecklar och producerar våra möbler med målet att funktionen alltid kommer i första rummet.

 

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete kan kort sammanfattas med tre ord

Reduce

Vi vill minimera vårt avtryck som vår tillverkning har på omvärlden. Detta innebär att vi arbetar aktivt med att maximera vårt materialuttag, sätter fokus på vår energianvändning, effektiviserar våra transporter samt hur vi förpackar våra möbler.

Reuse

Alla ska få en andra chans. Ibland har vi möbler som inte uppfyller våra höga kvalitetskrav eller kommer tillbaka pga transportskada eller dylikt. Dessa möbler omarbetas och stämplas om för att visa att det är en Reuse-produkt. De får då en chans till ett nytt liv, vilket inte är mer än rätt.

Restore

Idag finns det en medvetenhet att vi lever med ändliga resurser. Vår vision är att våra möbler ska leva i flera generationer. Vare sig det skulle ske en olycka eller allmänt slitage så kommer de att behöva lite omvårdnad under sitt långa liv. Vi tror att under kommande år vill ännu fler människor reparera sina möbler och vi vill hjälpa dem att hitta oss för reservdelar och vidare kontakt med möbelsnickare. 

 

Hållbara leverantörer

Det är inte praktiskt möjligt att välja leverantörer enbart på hållbarhetskriterium. Kvalitét, tillförlitlighet och pris är fortfarande viktiga faktorer, genom att i möjligaste mån välja lokala leverantörer kan vi bygga långsiktiga och hållbara relationer där leverantörskedjan blir en tillgång.

 

Hållbara arbets- och anställningsförhållanden

Vår personalidé syftar till att skapa engagerade medarbetare men även för att beskriva våra grundläggande värderingar. Medarbetarnas egna initiativ och insatser är av stor betydelse för om personalidén är framgångsrik och leder till den utveckling vi strävar efter.

Att ingen ska riskera ohälsa eller kränkning inom sitt arbete, att kontinuerligt jobba med SAM är en självklarhet. Medarbetare ska alltid känna ledningens stöd i det dagliga arbetet. Alltid i en anda av omtanke, samarbete och ansvar.

 

Övergripande krav
Stolab Möbel AB, fortsättningsvis Stolab, och våra underleverantörer ska följa alla tillämpliga nationella lagar och regler på de platser där vi utövar vår affärsverksamhet. I det fall Stolabs krav är högre än nationell lagstiftning eller avsaknad av densamma ska kraven i denna uppförandekod följas.  Stolab förväntar sig att våra leverantörer agerar i enlighet med god affärssed. Stolab, likväl som våra underleverantörer, ska ha ett system på plats för att kommunicera och implementera denna uppförandekod i sin leverantörskedja, tillgänglig för de anställda.

Stolab vet att arbetet med att efterleva kraven i uppförandekoden är en pågående process och uppmuntrar leverantörerna till ständiga förbättringar av sin verksamhet. Genom dialog och samarbete vill Stolab stötta leverantörerna att uppfylla kraven.


Uppförandekoden baseras på:

·       FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

·       Internationella arbetsorganisationens (ILO) 8 kärnkonventioner* om mänskliga rättigheter i arbetslivet.

·       FN:s barnkonvention artikel 32

·       Arbetsmiljölagar enligt ILO 155 och 170

·       Nationella miljölagar

·       FN:s konvention mot korruption.

Uppförandekoden gäller för Stolab och dess leverantörer och anger de minimikrav som ska respekteras och uppfyllas inom den egna verksamheten och i leverantörskedjor, vilket innebär att leverantören har skyldighet att tillämpa motsvarande krav för sina underleverantörer

* ILO 138, 182, 29, 105, 100, 111, 87 och 98.

 

Mänskliga rättigheter

Stolab och leverantören ska stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter och se till att de inte medverkar, direkt eller indirekt, till brott mot de mänskliga rättigheterna.


Barnarbete
Barnarbete får inte förekomma. Ingen person skall anställas som är under den lagstadgade minimiåldern för anställning. Minimiåldern är åldern för fullgörande av skolplikt, eller lägst 15 år (i vissa fall 14 år).

Anställda mellan 15-18 år får inte anställas för något farligt arbete, eller för arbete som inte är förenligt med barnets personliga utveckling. Personlig utveckling inkluderar ett barns hälsomässiga, eller fysiska, mentala, själsliga, moraliska eller sociala utveckling. En policy ska finnas för vilka typer av arbete barn i åldern 15-18 år får utföra.
Om barnarbete upptäcks ska företaget agera utifrån barnets bästa samt hitta lämpliga lösningar i samråd med barnet och barnets familj.

 

Tvångsarbete

Ingen form av tvångs- eller straffarbete får förekomma. Det ska heller inte vara möjligt att dra fördel av tvångsarbete, varken direkt eller indirekt. Anställda ska vara fria att lämna arbetsplatsens lokaler och områden efter arbetsdagens slut och vara fria att avsluta sin anställning efter en rimlig uppsägningstid. Anställda får inte beordras att lämna över identitetspapper som villkor för anställning.


Allas lika värde

Företaget ska verka för mångfald och lika möjligheter i verksamheten samt behandla alla anställda med respekt och värdighet, utifrån individuell förmåga och kvalifikationer. Ingen form av diskriminering, på grund av social och etnisk tillhörighet eller ursprung, kön, ålder, religion, nationellt ursprung, funktionsvariation, politisk tillhörighet, sexuell läggning, graviditet, civilstånd eller medlemskap i fackförening, tolereras. Trakasserier, inklusive hot och förtryck får inte förekomma. Med trakasserier avses när anställda utsätts för hård eller omänsklig behandling, däribland sexuella trakasserier eller någon form av psykisk eller fysisk bestraffning.


Arbetsvillkor

Stolab och leverantören ska erkänna och respektera arbetstagares (och arbetsgivarens) rätt att organisera sig, ansluta sig till organisationer de själva önskar delta i, samt rätten att förhandla kollektivt. Med kollektiva förhandlingar avses formaliserade och/eller icke formaliserade samarbeten för att främja och försvara egna intressen i arbetslivet och i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. I länder där föreningsfriheten är begränsad eller under utveckling, ska leverantören medverka till att anställda får möta företagsledningen för att diskutera löne- och arbetsvillkor utan negativa konsekvenser.

 

Stolab och leverantören ska även

·       säkerställa att anställda har ett skriftligt och juridiskt bindande anställningskontrakt där typ av arbete, lön, arbetstid och ledighet framgår. Anställningskontraktet ska vara på ett språk som den anställde förstår och följa rådande lagar och regler.

·       ha rutiner för att se till att samtliga arbetstagare informeras om sina lagstadgade rättigheter och skyldigheter.

·       betala ut lön regelbundet och enligt anställningsavtalet. Minimilönen ska vara i enlighet med lagstadgad miniminivå eller med normen enligt lokal branschstandard.

·       säkerställa att veckoarbetstiden inte överstiger den lagliga maxgränsen eller 60 timmar i veckan, inklusive övertid. All övertid ska vara frivillig och ska kompenseras i enlighet med nationell lagstiftning.

·       säkerställa att anställda har rätt till minst en ledig dag per vecka, raster under arbetsdagen samt har rätt till betald semester i enlighet med nationell lagstiftning.

·       godkänna sjukfrånvaro och föräldraledighet och den anställda ska ersättas i enlighet med nationell lag.

 

Arbetsmiljö

Stolab och leverantören ska

·       arbeta för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för de anställda. Det ska finnas en skriftlig policy för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och den ska vara känd bland, och tillgänglig för, de anställda.

·       aktivt förebygga arbetsrelaterade skador på arbetsplatsen genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Anställda ska få relevant utbildning för att utföra sitt arbete säkert. Arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar ska dokumenteras. Anställda ska ha tillgång till relevant skyddsutrustning, utan att behöva bekosta den själv.

·       säkerställa att arbetsplatsen är ren och säker att vistas i. Anställda ska ha tillgång till rena sanitäranläggningar. Temperatur, luft och ljudnivå ska följa nationell lagstiftning.

·       tillämpa en säker kemikaliehantering samt säkerhetsdatablad ska finnas tillgängliga.

·       Brandövningar ska hållas regelbundet. Brandutrustning, utrymningsplaner och nödutgångar ska finnas tillgängliga och väl synliga i alla utrymmen.

Om bostad tillhandahålls åt anställda ska brandskydds-, säkerhets- och hygienkraven ovan även omfatta detta boende.

 

Miljö

Verksamheten ska bedrivas med hänsyn till miljön och följa lokal och nationell miljölagstiftning.

Stolab och leverantören ska

·       minska produktens och produktionens påverkan på miljön och människors hälsa. Det systematiska arbetet kan, men är inte begränsat till, att inkludera; en riskanalys och identifiering av de mest betydande miljöaspekterna, mäta, registrera och ständigt förbättra sin miljöprestanda och minimera energi- och resursförbrukningen och utsläpp.

·       fastställa miljömål på kort respektive lång sikt, inklusive handlingsplaner, för att säkerställa ständig förbättring.

·       tillämpa försiktighetsprincipen vid val av material och produktionsteknik samt uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik.

·       Ha rutiner och arbetssätt som säkerställer efterlevnad av relevant miljö- och arbetsmiljölagstiftning. Laglistor ska finnas.

 

Anti-korruption

Ingen form av korruption, utpressning eller givande och tagande av muta får förekomma.

Olämplig betalning, gåva eller annan ersättning i syfte att erhålla fördel för sin verksamhet, och därmed påverka objektiviteten vid affärsbeslut får inte förekomma, varken direkt eller indirekt.

Säljfrämjande aktiviteter, representation och gåvor ska präglas av öppenhet, måttfullhet och alltid ha ett naturligt samband med affärsrelationen. Detta gäller även agenter och andra mellanhänder.

 

Martin Johansson, VD

Stolab Möbel AB