Stolab Möbel AB värnar om din integritet, därför har vi upprättat denna integritetspolicy för att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för behandling av dina personuppgifter?

Det är Stolab Möbel AB, org.nr 556182-5224, (”Stolab”, ”vi” eller ”oss”) som är personuppgiftsansvariga och därmed ansvariga för att behandlingen av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande dataskyddslagsstiftning, inbegripet EU:s dataskyddsförordning 2016/679 och den kompletterande dataskyddslagen (2018:218), samt de principer som framgår av denna integritetspolicy. Har du frågor, kontakta oss på nedanstående adress:

Stolab Möbel AB

Östra Järnvägsgatan 7, 333 31 Smålandsstenar

E-mail: info@stolab.se

Telefon kundtjänst: 0371 - 33750

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

Vi samlar enbart in personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla vissa bestämda ändamål, dessa framgår av avsnittet nedan. Sådana tillfällen kan exempelvis vara om du önskar offert, lägger en order eller ansöker om anställning hos oss.

Vidare samlar vi in information när du frivilligt mejlar oss, fyller i eventuella kundundersökningar eller kontaktformulär, ger oss feedback samt om du kontaktar vår kundtjänst. De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

- Namn, befattning, titel, kontaktinformation, e-postadress, telefonnummer och postadress

- Ansökningshandlingar såsom CV och personligt brev

- Köphistorik

- Leverans- och faktureringsinformation samt betalningsinformation samt annan information som du lämnat till oss i samband med exempelvis kontakt med vår kundtjänst

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

- Stolabs hemsida

- Kontakt via e-post eller telefon

- Genom avtal, faktura eller annan affärskontakt

- Tredje part i form av adressleverantörer

- Aktiviteter såsom mässor och events

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter om dig?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för nedan ändamål och med stöd av rättsliga grunder.

1. Fullgörande av avtal

- Behandling av dina beställningar och eventuella returer

- Leveransbesked

- Rekrytering

2. Intresseavvägning

- Utskick av generell information, riktade budskap, inbjudningar events, offertförslag

- Utskick av kundundersökningar

- Besvara frågor via e-post eller i kundtjänst

3. Samtycke

- Utskick av nyhetsbrev

I de fall som vi behöver samtycke kommer du att få information om detta och du kommer även få möjlighet att tacka ja eller nej till aktuell personuppgiftsbehandling. Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke genom den länk som finns i det aktuella utskicket.

Överföring av dina personuppgifter

För att Stolab ska kunna genomföra de åtagande som vi har gentemot dig som kund eller kontaktperson för kund kan uppgifter komma att överföras till tredje part som agerar som personuppgiftsbiträde till Stolab. Dessa parter tillhandahåller bla. datasupport, e-post och lagringstjänster. Vi lämnar inte ut och säljer inte några personuppgifter till andra parter i något syfte.

Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga åtgärder vidtas. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för att Stolab ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter och kan komma att lämnas över till relevanta myndigheter när så krävs enligt lag.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi på Stolab arbetar kontinuerligt för att i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter säkerställa en organisatorisk och teknisk säkerhetsnivå som minst uppfyller de krav som uppställs vid tid gällande dataskyddslagstiftning.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de ändamål som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan angivna tidsperioder, därefter raderas de.

- Kontaktperson för företag: Dina uppgifter sparas så länge du är angiven som kontaktperson för ett företag som har en affärsrelation med Stolab.

Kommunikation:  Om du har kontakt med Stolab exempelvis via e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.

- Jobbsökande: Stolab sparar dina ansökningshandlingar, inklusive ditt CV och personliga brev, under rekryteringsprocessen samt en period under två år.

- Rättslig skyldighet: Stolab sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler,

- Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar. Du kan således begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats.

- Om dina personuppgifter skulle vara felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade.

- I vissa fall har du rätt att få dina uppgifter raderade, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.

- Du har rätt att i vissa fall kräva att Stolabs behandling av dina personuppgifter begränsas, t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning. Även under tiden som kontroll sker, om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter kan behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

- Du har rätt att när som helst återkalla eller ändra de samtycken som du lämnat till oss.

- Du kan under vissa omständigheter få ut och få vissa personuppgifter överförda i ett elektroniskt format, i vissa fall även till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns angivna högst upp i denna integritetspolicy. För att skydda din integritet och dina personuppgifter vill vi att du identifierar dig i anslutning till vår assistans. Om du, i syfte att utöva ovannämnda rättigheter, väljer att kontakta oss via brev vill vi därför vänligen be dig skicka med en kopia av din id-handling samt se till att brevet är underskrivet. Om du istället väljer att kontakta oss via e-post ber vi dig vänligen att scanna in din id-handling tillsammans med din underskrift.

Du har vidare alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att Stolabs behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Stolabs hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Cookie Policy