Fridaskolan, Göteborg 

En modern skola med eleven och lärandet i fokus

Fridaskolan vid Sankt Jörgens Park på Norra Hisingen är en mycket speciell skola, eller rättare sagt, ett undervisningslandskap i en skola i ständig utveckling. På Stolab är vi stolta över att ha fått leverera 110 stycken Lilla Åland i massiv björk till skolans restaurang. 

Till skolan i Göteborg har inredningen tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från Fridaskolan, Tengbom och Input Interiör. Tengbom har även formgivit produkter unikt för projektet. 

Magnus Westlin, ansvarig projektledare för Fridaprojektet på Input i Västra Frölunda
”Fridaskolan är ett mycket fint föredöme för hur en skola kan utformas för att stimulera inlärning och utveckling hos elever, men också utgöra en härlig arbetsmiljö för lärare och övrig personal. Vi har fått otroligt bra feedback från elever, föräldrar och lärare. Vi kände direkt att Stolabs stol Lilla Åland skulle passa perfekt i skolans restaurang, dels formmässigt, men också av miljömässiga aspekter.” 

Skolans medarbetare och elever involverade
Grundskolan och förskolan är ritade av Björn Sahlqvist Arkitektbyrå utifrån Frida- skolans tankar och idéer. Fridaskolans medarbetare och elever från Fridaskolan, Vänersborg har varit involverade i processen att arbeta fram ritningarna. 

Arkitekt Björn Sahlqvist beskriver skolan på följande vis:
”Fridaskolan är en vision av en hydda uppe bland träden där det likt världsträdet Yggdrasil, kunskapens träd, fäller kunskapsdagg från grenverket över skolans alla elever.” 

Elever klättar i kunskapens träd 
Eleverna påbörjar sin skolgång längst ner vid markplanet i nollan och ettan. Man klättrar sedan högre och högre upp och når med åren åttan och kan snart stå på egna ben. Då återvänder man ner till entréplanet och avslutar högstadiet. 

Undervisningslandskap som ser eleven 
Skolbyggnaden är en kvadratisk byggnad, enkelt uppbyggd kring sin geometriska form, med ett inre genomgående rum som ett centralt ”mittrum”, och som förbinder samtliga våningsplan. Önskan har varit att eftersträva en flexibilitet där undervisning och självstudier kan uppstå spontant i princip var som helst och medger rumsbildningar och inlärningsmiljöer som går att omforma och där gruppstorlekarna kan variera. 

Ett undervisningslandskap i en skola i ständig utveckling.
En transparent gestaltning där man som elev kan se och överblicka men också blir sedd. 

Hållbar utveckling 
Fridaskolan har målet är att vara ledande i Sverige när det handlar om trivsel och socialt klimat. När det gäller hållbar och långsiktig utveckling så strävar man efter att vara en ekologiskt hållbar organisation. Det betyder att man väljer att använda material som minimerar påverkan på ekosystemet i ett globalt perspektiv. Man källsorterar, kortar ner transporter, köper i första hand ekologiskt och närproducerat. Elen till lokaler kommer från vindkraft. Fridaskolorna har också lyckats, som första skolor i Norden, få samtliga skolrestauranger i organisationen Svanenmärkta. 

Fridaskolan har ritats av Björn Sahlqvist ArkitektStudion AB, som också ritat närliggande St Jörgen Park Resort. 

Foto: Bert Leandersson 

Dela på sociala medier